PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng, Tổng cục Chính trị CAND về việc thực hiện Nghị quyết trong CAND.

PV: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND?

Đại tá Đặng Ngọc Bách: Như đồng chí đã biết, trong quá trình phát triển và trưởng thành, Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng và khẳng định đổi mới, chỉnh đốn Đảng là một bộ phận không thể tách rời của công tác xây dựng Đảng; trong đó, tự đấu tranh, tự chỉnh đốn, loại bỏ tiêu cực, suy thoái, khắc phục những khuyết điểm, sai lầm nhằm làm trong sạch đội ngũ của Đảng là một yêu cầu khách quan, một việc làm thường xuyên của Đảng. 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là Nghị quyết đặc biệt quan trọng nhằm triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng và nhiệm vụ thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ta xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Điểm mới trong Nghị quyết lần này là đã chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của nó, làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên soi chiếu, nhận diện, đề ra giải pháp đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ.

Có thể nói sự ra đời của Nghị quyết thể hiện quan điểm nhất quán, quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ta trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng được chỉ rõ trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong CAND; làm tốt việc này có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Tôi cho rằng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vấn đề quan trọng nhất là chăm lo xây dựng con người. Bác Hồ đã dạy chúng ta là đảng viên tốt thì chi bộ tốt, chi bộ tốt thì Đảng vững mạnh và lãnh đạo cách mạng thắng lợi. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm, loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên CAND và nhờ đó các tổ chức Đảng, các đơn vị trong CAND được củng cố vững mạnh.

Thực tế đã chứng minh, nếu mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trên bất kỳ cương vị công tác nào, trong hoàn cảnh nào cũng luôn kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị, trong sáng về đạo đức, lối sống, phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tổ chức Đảng, đơn vị nơi đó luôn trong sạch, vững mạnh.

PV: Đồng chí có thể nêu rõ hơn về việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã được thực hiện thế nào trong lực lượng CAND?

Đại tá Đặng Ngọc Bách: Đảng bộ CATW là một trong số ít đảng bộ tổ chức sớm nhất Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn lực lượng CAND. Sau hội nghị, ngày 9-1-2017 Đảng ủy CATW đã ban hành Chương trình hành động số 08 thực hiện Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết trong CAND và theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, những nhiệm vụ thực hiện ngay trong quý I năm 2017 và năm 2018; gắn việc thực hiện Nghị quyết với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào CAND học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND.

Đảng ủy CATW đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATW làm Trưởng ban; ban hành Kế hoạch số 37 về tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; chỉ đạo các cấp ủy trong CAND quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; giao Tổng cục Chính trị CAND nghiên cứu, đề xuất những cần việc làm để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng CAND trong thực hiện Nghị quyết theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Tôi cho đây là những việc làm, hành động rất thiết thực, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của lực lượng CAND.

PV: Cho đến nay, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong CAND có thuận lợi, khó khăn gì? Đồng chí có thể cho biết kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết trong CAND?

Đại tá Đặng Ngọc Bách: Có thể nói việc triển khai thực hiện Nghị quyết trong CAND có rất nhiều thuận lợi. Thứ nhất, đây là Nghị quyết đặc biệt quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên được đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quan tâm; tài liệu học tập, nghiên cứu được chuẩn bị kịp thời, đầy đủ. Thứ hai, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của lực lượng CAND được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm chỉ đạo.

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã giao Đảng bộ CATW và lực lượng CAND phải gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết. Thứ ba, việc ban hành kịp thời các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết cho thấy sự vào cuộc rất quyết liệt, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong CAND. Thứ tư, với những kết quả đạt được và hạn chế, khuyết điểm qua hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, các cấp ủy trong CAND đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, một thuận lợi cơ bản khác phải kể đến là tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên CAND gương mẫu, ý thức rõ trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng trong CAND thường xuyên được củng cố, xây dựng trong sạch, vững mạnh...

Mặc dù vậy, việc thực hiện Nghị quyết trong CAND cũng gặp không ít khó khăn. Những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Đảng nêu trong Nghị quyết, nhưng soi vào đó để nhận diện ở đơn vị mình, cơ quan mình có hay không có suy thoái là vấn đề rất khó khăn bởi sự suy thoái diễn ra âm ỉ, chuyển hóa phức tạp trong cán bộ, đảng viên và được che đậy rất khôn khéo, tinh vi dưới nhiều hình thức. Nếu chúng ta thiếu quyết liệt, thiếu dũng khí trong đấu tranh, thiếu kiên quyết, kiên trì trong tổ chức thực hiện và không có cơ chế kiểm tra, giám sát tốt thì việc thực hiện Nghị quyết sẽ trở thành hình thức.

Bên cạnh đó, mặt trái kinh tế thị trường, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tiêu cực xã hội…đang tác động hàng ngày đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, trong khi đời sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ còn nhiều thiếu thốn, khó khăn... Vấn đề này cũng tác động, ảnh hưởng tạo ra những khó khăn nhất định trong thực hiện Nghị quyết của lực lượng CAND…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là một quá trình lâu dài, đòi hỏi phải kiên quyết, kiên trì, làm đến đâu chắc đến đó mới có kết quả. Tuy vậy, qua hơn 4 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết trong CAND đã đạt được những kết quả đáng kể. Với việc tổ chức kịp thời, hiệu quả công tác phổ biến, quán triệt đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên nhận thức rõ nội dung cơ bản của Nghị quyết, nhất là những biểu hiện, tính chất nguy hiểm và hậu quả khôn lường của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hầu hết cán bộ, đảng viên chủ động, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ; có ý thức hơn trong việc tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống và trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực được thực hiện nghiêm túc. Nhiều văn bản quy định về công tác cán bộ nhất là về quản lý, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác đảng viên, sinh hoạt chi bộ… được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Đặc biệt, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy CATW và cấp ủy các cấp đã chỉ rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong số ít cán bộ, đảng viên CAND để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên soi chiếu, nhận diện, đề ra biện pháp đấu tranh ngăn chặn và trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, rà soát đội ngũ cán bộ, đảng viên, loại trừ những cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất, từng bước làm trong sạch lực lượng CAND...

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại tá Đặng Ngọc Bách!

Anh Hiếu (thực hiện)