Đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” và ngăn chặn có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là giải pháp cơ bản góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo thường xuyên, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng CAND, QĐND là tham mưu, nòng cốt, phối hợp giữa Công an, Quân đội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa VII (1-1994) Đảng lần đầu tiên chỉ ra 4 nguy cơ đe dọa cách mạng Việt Nam, trong đó có nguy cơ “Diễn biến hòa bình”. Các kỳ đại hội tiếp theo, Đảng ta tiếp tục đề cập nguy cơ này, xem đó như nhân tố chủ yếu tác động đến ổn định chính trị - xã hội và có thể dẫn đến việc mất vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội, làm sụp đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” lần đầu tiên được nêu trong Kết luận số 86-KL/TW, ngày 5-11-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới; được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng. Đại hội XII của Đảng tiếp tục cảnh báo và đặt ra yêu cầu: “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; coi đây là một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, CAND, QĐND đã phối hợp chặt chẽ tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa VIII) về Chiến lược An ninh quốc gia, Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX và khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về lĩnh vực bảo vệ chính trị nội bộ, tư tưởng, văn hóa, đảm bảo ANTT, đã từng bước hoàn thiện cơ sở chính trị - pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Công an Trung ương, Quân ủy Trung ương thường xuyên quan tâm chỉ đạo lực lượng Công an, Quân đội phối hợp tuyên truyền, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ của các thế lực thù địch, phản động; phối hợp xây dựng hàng chục phóng sự, hàng trăm tin, bài đăng tải trên chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” của Báo CAND, QĐND, phát sóng trên kênh truyền hình ANTV, QPVN, các trang web, blog… góp phần vạch trần âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, cô lập số đối tượng chống đối.

Lực lượng Công an, Quân đội thường xuyên phối hợp xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn kết với thế trận an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân một cách đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, coi đây là giải pháp nền tảng trong đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong đó, đã tập trung phối hợp tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân về âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực có chủ trương, giải pháp giúp nhân dân phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tranh chấp liên quan trực tiếp đến lợi ích chính đáng của người dân; phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng, chống gây rối, biểu tình, bạo loạn, khủng bố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thông qua các buổi giao ban định kỳ, hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về những mô hình mới, cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực trong chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ trong công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ giữa Công an với Quân đội; đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với quy mô ngày càng mở rộng, cường độ ngày càng gia tăng, tính chất ngày càng thâm độc, xảo quyệt hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam. 

Chúng ra sức kích động chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước, chia rẽ Quân đội với Công an, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Để góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn ngừa có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, CAND, QĐND tiếp tục phối hợp phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tập trung phối hợp tăng cường công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đi liền với tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí của QĐND, CAND về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, kết quả công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu.

Tăng cường phối hợp trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật liên quan việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là Bộ luật Hình sự sửa đổi, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Luật Quốc phòng sửa đổi…

Thường xuyên chăm lo, phối hợp xây dựng Quân đội và Công an vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức, xây dựng, hun đúc bản lĩnh chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại nội bộ, chia rẽ Quân đội với Công an của các thế lực thù địch, phản động. Kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa, đấu tranh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “giữ vững bên trong là chính”, “tự bảo vệ mình là chính” với tinh thần tích cực tấn công, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của CAND, QĐND, chúng ta đã bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng đối ngoại của đất nước.

Điều đó khẳng định quan hệ phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Công an và Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, góp phần đẩy lùi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động, ngăn ngừa hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an