Theo cơ quan điều tra, tháng 8-2010, UBND huyện Tuy Đức bàn giao 1.198ha rừng và đất lâm nghiệp tại các Tiểu khu 1491, 1492, 1502 xã Đắk Rtih và 1480 xã Đắk Bu So cho cộng đồng dân cư bon Bu Koh, xã Đắk Rtih để quản lý, bảo vệ. 

Nhiều gốc thông vẫn còn xanh tươi bị đốn hạ tại hiện trường.

Đến đầu năm 2016, Ban Quản lý rừng cộng đồng bon Bu Koh đã có tờ trình gửi Ban Lâm nghiệp xã Đắk Rtih về việc có hàng nghìn cây thông bị ken gốc, sinh trưởng kém, chết khô do bị khai thác nhựa thông quá mức. Vụ việc sau đó được Ban Lâm nghiệp xã Đắk Rtih báo cáo lên Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức. 

Đầu tháng 12-2017, Ban quản lý rừng cộng đồng bon Bu Koh có tờ trình gửi UBND xã Đắk Rtih xin cắt dọn, tận dụng củi cây thông đã chết để trồng lại rừng. 

Sau khi nhận được sự đồng ý, Ban quản lý rừng cộng đồng bon Bu Koh đã ký hợp đồng với Trần Tiến Dũng để khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác cây thông đã chết, Dũng đã chỉ đạo một số đối tượng cưa hạ, chặt phá 128 gốc thông có đường kính từ 20-60cm đang tươi tốt. 

Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Đức cho thấy, đã có tổng cộng 384 cây thông bị đốn hạ, trong đó có 128 cây tươi, 256 cây khô, khối lượng ước khoảng hơn 32m³ gỗ.

Văn Thành