Từ năm 2012, tỉnh Quảng Ninh đã lập ý tưởng và làm hồ sơ đưa danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) vào vị trí đề cử di sản thế giới.

Bộ hồ sơ này sẽ được UBND 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang khẩn trương xây dựng để có thể hoàn thiện vào tháng 9/2015, sau đó tiếp tục chỉnh sửa và nộp lên UNESCO trong năm 2016 để có thể được xem xét công nhận di sản thế giới vào năm 2017.

So sánh với các di sản thế giới như vịnh Hạ Long, thị trấn Hiraizumi, đồi Hoàng gia ở Ambohimanga (Madagasca)... thì khu danh thắng Yên Tử có đầy đủ tiêu chí trong việc bảo vệ tính nguyên vẹn của quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Theo đó, lý do mà UNESCO quan tâm đến danh thắng Yên Tử vì nó đã đạt các tiêu chí cho đề cử di sản văn hóa thế giới.

Trân Trân