Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội “nhắc nhở” Sở VH,TT&DL cần chủ động xây dựng cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho các lĩnh vực của ngành, nhất là tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng. Trong đó, “bảo tồn di tích cần phải làm thật tốt công tác truyền thông, không để xảy ra sơ suất nào”.

Đồng chí Phạm Quang Nghị gợi mở, ngành Văn hóa xem xét việc nâng giá vé để có nguồn lực đầu tư cho cảnh quan, dịch vụ tại các di tích. Trước đó, lãnh đạo Sở VH,TT&DL Hà Nội đề nghị thành phố tăng định mức chi sự nghiệp ngân sách cho các hoạt động trong lĩnh vực này cũng như có cơ chế đặc thù về đầu tư từ ngân sách thành phố và việc bố trí vốn tu bổ, tôn tạo đối với các di tích quốc gia đặc biệt, các di tích đã xếp hạng...

Hiện nay, theo quy định, định mức chi cho văn hóa là 10.000 đồng/người/năm, thể thao quần chúng là 2.500 đồng/người/năm, du lịch là 3.000 đồng/người/năm…

C.L.