Tại đây, mọi người sẽ được tham dự hội thảo quốc tế với chủ đề “EFEO và khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam”, nói về việc hình thành và đào tạo cán bộ khoa học quốc gia và trí thức Việt Nam, và về các hoạt động bảo tồn - phát huy di sản vật thể và phi vật thể; triển lãm “Đa dạng Việt Nam – Các tác phẩm nhiếp ảnh của Viện Viễn Đông Bác cổ”… và xuất bản sách “Một thế kỷ nghiên cứu của EFEO tại Việt Nam”.

Được biết, EFEO là tác nhân quan trọng trong phát triển khoa học xã hội của Việt Nam. Chương trình này nhằm khẳng định sự đa dạng trong các hoạt động của EFEO từ ngày thành lập vào năm 1900 tại Sài Gòn và trong các chương trình hợp tác khoa học rất phát triển kể từ khi Viện mở cửa trở lại tại Hà Nội vào năm 1993. Đến nay, Viện Viễn Đông Bác cổ đã triển khai nhiều công trình trùng tu di sản nghệ thuật và khảo cổ tại Việt Nam gồm: nghiên cứu và kiểm kê hiện vật, thành lập nhiều bảo tàng, thu thập các bản viết tay,…

S.Thương