Khi trả lời phỏng vấn của một nhà báo Pháp năm 1969, Người khẳng định: "Chính là do cố gắng vận dụng những lời dạy của Lênin, nhưng vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam ngày nay, mà chúng tôi đã chiến đấu và giành được những thắng lợi đó, trước hết là nhờ cái vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác-Lênin". (2)

Trong di sản lý luận vĩ đại của Lênin có học thuyết về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa chứa đựng giá trị lịch sử và thực tiễn to lớn. Người đưa ra luận điểm nổi tiếng về giữ vững an ninh chính trị sau khi nhân dân giành được chính quyền. Người khẳng định: Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự bảo vệ; xây dựng Tổ quốc gắn với bảo vệ Tổ quốc là một quy luật khách quan; kết hợp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản với vai trò tổ chức, quản lý của Nhà nước cách mạng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị, an ninh quốc gia…

Kế thừa, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra đường lối, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, được bổ sung, phát triển qua từng thời kỳ. Đấy là nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn hiện nay mang tính tổng hợp, không chỉ là an ninh truyền thống mà cả an ninh phi truyền thống đang tác động lẫn nhau, với tính phức tạp và những yếu tố đột xuất, bất ngờ.

Lực lượng nòng cốt chuyên trách bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta là Công an nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, dựa vào sức mạnh của nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp an ninh với quốc phòng và đối ngoại. Nhiệm vụ đó của Công an nhân dân được thực hiện tốt thì góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong điều kiện đất nước ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Có ổn định mới có phát triển và ngược lại, không ổn định thì không có phát triển. Ổn định là điều kiện, tiền đề để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Lực lượng Công an nhân dân ngày nay trong khi thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phải nhằm phục vụ phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phục vụ lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc, lợi ích vật chất, tinh thần và quyền làm chủ của nhân dân. Điều đó đòi hỏi Công an nhân dân không chỉ phát huy ý chí và sức mạnh chiến đấu của mình mà cả trí tuệ, mưu lược, lòng dũng cảm và ý thức bảo đảm một nền pháp chế vững bền, tôn trọng các quyền con người như Lênin từng căn dặn Ủy ban An ninh quốc gia là cơ quan chuyên trách chống các hành vi vi phạm an ninh quốc gia.

Thiết thực kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Lênin, Công an nhân dân Việt Nam "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cao cả giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo đảm thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng

(1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T.1, tr.239, NXBCTQG, HN 1996.
(2) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T.12, tr.476, NXBCTQG, HN 1996.

H.H.