UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục quy hoạch xây dựng tượng đài, đài kỷ niệm của các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa tiêu biểu của tỉnh để nhân dân trong tỉnh tưởng nhớ và biết ơn công lao trong cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Ông Lương Văn Cầu, Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Dương cho biết, việc quy hoạch xây dựng các tượng đài, đài kỷ niệm tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 phải phù hợp với chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về văn hóa, nghệ thuật; phù hợp với phong tục tập quán, tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc và địa phương, truyền thống tôn vinh công lao của các anh hùng dân tộc và phải phù hợp với các tiêu chí về danh nhân và anh hùng dân tộc.

PV