Có 4 bảo tàng là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Tp. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Tp. Hồ Chí Minh và 14 nhà sưu tập với hơn 400 cổ vật từ thời nguyên thủy đến thời Nguyễn. Đây là cuộc trưng bày đầu tiên tập hợp và giới thiệu cổ vật của nhiều bảo tàng và nhà sưu tập ở Tp. Hồ Chí Minh
H.Chi