Vào tháng 11/2003, Nhã nhạc cung đình Việt Nam được UNESCO công nhận là kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại. Từ đó, một chương trình hành động quốc gia đã được Chính phủ Việt Nam cho thiết lập nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị của Nhã nhạc.

UNESCO thông qua quỹ ủy thác Nhật Bản đã tài trợ 154.900 USD cùng với nguồn vốn đối ứng với Chính phủ Việt Nam 190 nghìn USD để thực hiện dự án trên.

Theo đó từ năm 2005 - 2008, dự án đã tổ chức đào tạo về nghiên cứu, lưu trữ cho 10 cán bộ dự án; tuyển sinh và truyền dạy nghề theo kiểu truyền thống cho 20 nhạc công Nhã nhạc; nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ và phục hồi bài bản Nhã nhạc tiêu biểu như Thái Bình cổ nhạc, các bản ca Thài trong lễ tế Nam Giao; chuyển biên các bài bản Nhã nhạc; lập hồ sơ các nghệ nhân tiêu biểu là những "báu vật nhân văn sống"; phối hợp với nhà nghiên cứu Trịnh Bách phục chế trang phục Nhã nhạc Huế...

Đài Trang