Lễ Tế từ 19h-21h cùng ngày tại đàn Xã Tắc với các nghi tiết: Lễ Quán tẩy, Lễ Thượng hương, Lễ Nghinh thần, Lễ Điện ngọc bạch, Lễ Truyền chúc, Lễ Hiến tước...

Theo sử liệu, đàn Xã Tắc được xây dựng năm Gia Long thứ 5 (1806) ở phía Tây Hoàng thành. Theo lệnh vua, tất cả các thành, dinh, trấn trong cả nước phải đóng góp đất sạch để đắp đàn.

Lễ tế Xã Tắc nhằm cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt được tổ chức mỗi năm hai lần vào mùa xuân và mùa thu, xếp vào hàng Đại tự, chỉ đứng sau Lễ tế Nam giao. Hầu như tất cả các vị vua Nguyễn đều đã từng chủ trì lễ tế quan trọng này

T.B.