Đây là một trong 3 lễ hội của cộng đồng các dân tộc Việt Nam hướng về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, là một hoạt động chính trong các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đang được tổ chức. Lễ cúng thần sóng biển đã gắn bó lâu đời trong cộng đồng bà con dân tộc Chăm vùng duyên hải Nam Trung Bộ, là nghi lễ dân gian truyền thống của đồng bào, với mục đích cầu mong Thần Biển chở che, phù hộ cho những người đi biển cứu giúp họ khi gặp nạn.

Trong nhiều năm qua, Lễ cúng thần sóng biển của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận đã thực sự trở thành một sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo của cư dân nơi đây

Q.C.