Bộ VH,TT&DL cũng đã có ý kiến về việc tu bổ này: Thỏa thuận chủ trương tu bổ di tích trên để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tuy nhiên, căn cứ nội dung, quy mô đầu tư, bao gồm: tu bổ nhà lưu niệm, nhà tưởng niệm, sân trung tâm, tường rào, bãi đỗ xe; phục hồi hầm trú ẩn; bảo quản, tu sửa các hiện vật gốc và bổ sung đồ thờ, Bộ VH,TT&DL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lập hồ sơ dự án tu bổ di tích, trong đó cần nghiên cứu giải pháp bảo quản các hiện vật gốc và cân nhắc việc phục hồi hầm trú ẩn.

Dạ Miên