Quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Ðịnh) gồm hơn 20 di tích thờ Bà chúa Liễu Hạnh, có giá trị về kiến trúc nghệ thuật cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên hiện nay, Quần thể di tích quốc gia này vẫn chưa có một ban quản lý chuyên trách, khiến hoạt động khai thác du lịch tâm linh ở đây đang bộc lộ một số bất cập.

Các di tích thuộc Quần thể di tích Phủ Dầy đều do cá nhân là những thủ nhang, đồng đền quản lý, khai thác, đặc biệt hoạt động khai thác du lịch tâm linh ở đây đã và đang bị thương mại hóa…

V.Q.