Theo đó, danh hiệu NNND và NNƯT được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, được đồng nghiệp và quần chúng mến mộ, kính trọng; khả năng đào tạo v.v…

Bên cạnh đó, các cá nhân còn phải có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong phạm vi cả nước (đối với NNND) hoặc của địa phương (đối với NNƯT), thể hiện ở việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị cao (đối với NNND) và có giá trị (đối với NNƯT) về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật. Các cá nhân còn phải đạt tiêu chuẩn về thời gian hoạt động trong nghề từ 20 năm trở lên và đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NNƯT (đối với NNND) và có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên (đối với NNƯT)

Dạ Miên