Theo đó, mục tiêu quy hoạch là xây dựng Khu di tích Thành Cổ Loa trở thành Công viên Lịch sử - Sinh thái - Nhân văn của Thủ đô Hà Nội và là khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Nhiệm vụ của đồ án quy hoạch là đề xuất giải pháp bảo tồn cấu trúc di sản vật thể khu di tích; triển khai đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích  Thành Cổ Loa; xây dựng quy chế quản lý đầu tư xây dựng và bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Thành Cổ Loa.

Đề án quy hoạch sẽ đưa ra các giải pháp khai thác không gian di tích phát triển du lịch theo hướng lựa chọn một vài địa điểm trong khu vực có giá trị nội hàm cao về văn hóa - lịch sử, để nghiên cứu phục dựng, tái hiện hình ảnh lịch sử ở mức độ cho phép

Hải Châu