Cụ thể là tiến hành điều tra, khảo sát, báo cáo khảo tả nguyên gốc lễ hội, đề cương miêu tả toàn cảnh lễ hội; đề cương phục dựng lễ hội truyền thống của dân tộc phải thể hiện: lễ hội diễn ra một cách dân dã, tự nhiên, phản ánh những nét sinh hoạt văn hoá của cộng đồng…

Lễ hội do đồng bào chủ động tham gia mở hội và thụ hưởng những giá trị văn hoá do lễ hội mang lại một cách thiết thực, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm; lồng ghép đưa một số yếu tố văn hoá mới nhằm giao lưu với các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hoá cơ sở nhưng không quá lạm dụng làm phai mờ giá trị đặc sắc của văn hoá dân gian; không lợi dụng lễ hội để kinh doanh trục lợi, không tuyên truyền mê tín, dị đoan

P.V