Bộ sách bao gồm 2 tập. Tập I "Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc, giai đoạn 1954 - 1975" bao gồm 624 trang sách viết về các phong trào đấu tranh của giới nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định giai đoạn 1954 - 1975, trong đó phong trào đấu tranh của giới nhân sĩ, trí thức trong lòng địch chiếm lượng thông tin nhiều nhất. Trong tập sách, phong trào đấu tranh được thể hiện bằng cách sử dụng các tư liệu gốc, các tài liệu lưu trữ để minh họa, trong đó có nhiều tài liệu được chính các nhân chứng lịch sử cung cấp.

Bộ sách "Nhân sĩ, trí thức Sài Gòn - Gia Định đồng hành cùng dân tộc, giai đoạn 1954 - 1975".

Tập II là "Kỷ yếu truyền thống Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn - Gia Định" gồm 10 chương sách, trong đó, nội dung được chú ý dành nhiều trang viết là lịch sử hình thành Ban Trí vận - Mặt trận từ 1956 đến 1975, các Ban đặc biệt, Ban giao liên bí mật và công khai, Đội vũ trang anh hùng bảo vệ cán bộ, bảo vệ cơ quan, giúp lãnh đạo Khu và ban chỉ đạo phong trào. Nhiều hoạt động phong phú của các hội đoàn công khai dưới chế độ Sài Gòn cùng mạng lưới nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ cách mạng ngay trong vùng địch chiếm được bổ sung...

N.H.