Theo đó, ngoài việc thu hồi toàn bộ sách Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1 xuất bản năm 2014, NXB Giáo dục Việt Nam còn yêu cầu các đơn vị thành viên thu hồi toàn bộ các tên sách còn lại trong bộ sách Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 2, 3, 4, 5 xuất bản năm 2014. Các công ty cổ phần sách-thiết bị trường học địa phương và các đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức thu hồi số sách tồn kho tại các cửa hàng công ty, các siêu thị, cửa hàng bán lẻ chuyển về công ty sách-thiết bị giáo dục miền.

Trên cơ sở đó, các công ty cổ phần sách-thiết bị giáo dục miền làm đầu mối tiếp nhận sách thu hồi từ các công ty cổ phần sách-thiết bị trường học địa phương, các đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam trong khu vực và báo cáo về NXB Giáo dục Việt Nam trước 31/8.

H.Thanh