Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 7.300 hiện vật được sưu tầm, bảo quản, trưng bày gồm hiện vật khảo cổ học, hiện vật dân tộc học và hiện vật lịch sử của địa phương. 

Hơn 40 di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh đã và đang được trùng tu, trong đó có 13 di tích được công nhận là di tích quốc gia, 4 di tích được công nhận là di tích cấp tỉnh; hơn 30 di chỉ khảo cổ được khảo sát, trong đó có 7 di chỉ mới khai quật. 

Đặc biệt, toàn tỉnh còn lưu giữ đến hơn 6.000 bộ cồng chiêng, trong đó có khá nhiều bộ cồng chiêng cổ có giá trị lớn mà người dân tộc coi đây là tài sản vô giá đối với dòng tộc của mình; nhiều hộ gia đình còn sở hữu đến vài ba bộ cồng chiêng cổ này.

K.H.