Sau khi đốt một bếp lửa than có sáp thơm tạo mùi thơm để mời các Yàng về dự như Yàng núi, Yàng nước, Yàng lúa…, cả làng dựng cây nêu và đánh cồng chiêng, múa xoang vòng quanh cây nêu.

Tại lễ hội, dân làng tụ tập để khai hội rượu ghè cùng với các món ăn "đặc sắc" nhất của từng nhà và cùng đánh cồng chiêng, múa xoang. Sau đó, người dân trong làng tiếp khách từ các làng bạn đến chúc mừng, chung vui cùng dân làng.

Hàng năm, người Xê Đăng ở Kon Đao-Yốp có 2 lễ hội chính là Lễ Máng nước tổ chức vào khoảng cuối tháng 3 âm lịch (tức chuẩn bị sửa sang lại máng nước cho vụ mùa mới) và lễ hội Mừng lúa mới tổ chức khoảng tháng 8/9 âm lịch (khi mùa vụ đã thu hoạch xong). Ở làng Kon Đao Zốp, lễ hội thường được tổ chức bắt đầu từ ngày 25/10

Sỹ Thắng