Nếu nhận được ý kiến thỏa thuận của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ VHTT&DL sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ phối hợp với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam đăng ký với Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO đưa di tích Địa đạo Vịnh Mốc vào Danh mục Dự kiến xây dựng hồ sơ Di sản Thế giới…

Sau khi thực hiện các bước cần thiết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị mời tổ chức ICOMOS (Hội đồng quốc tế về di tích - di chỉ) của UNESCO cử chuyên gia hỗ trợ khảo sát, đánh giá khả năng đề cử di tích Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản Thế giới.

Trân Trân