Công trình gồm các hạng mục như: tu bổ, tôn tạo cổng, vòng thành ngoài, bình phong, mộ, hương án, trụ biểu, hồ bán nguyệt... Trường Cơ là khu lăng mộ của chúa Nguyễn Hoàng (1525-1613), được tái xây dựng vào năm Gia Long thứ 7 (1808).

A. Khoa