Để việc xét giải được rộng khắp, Hội đã có công văn gửi 63 Hội VHNT địa phương, 50 nhà xuất bản và các cơ quan báo chí có trang văn học nghệ thuật giới thiệu cho Hội những tác phẩm văn học thuộc 4 thể loại: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình và văn học dịch được ấn hành trong năm 2012 với các tiêu chí: Được một nhà xuất bản trong nước ấn hành từ quí IV -2011 đến hết quí III-2012 theo hạn nộp lưu chiểu; Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 tác giả trở lên).

Tác phẩm dự thi phải được sự đồng ý của tác giả. Mỗi tác phẩm dự xét giải gửi 2 bản sách kèm thư giới thiệu. Địa chỉ nhận tác phẩm là Ban Sáng tác Hội Nhà văn, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội

Thanh Hằng