Thành phố yêu cầu, các cơ quan, đơn vị rà soát, báo cáo thành phố về kế hoạch, chương trình, nội dung, quy mô, tần suất, thời gian tổ chức; đảm bảo việc tổ chức lễ hội, ngày hội tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, lãng phí và hạn chế tối đa việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ hội, ngày hội.

Mặt khác, phải thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tiền, nhất là tại các di tích, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, nơi tổ chức lễ hội; quản lý chặt chẽ việc đặt tiền lễ, bảo đảm văn minh, tiết kiệm, hợp lý.

Nghiêm cấm hoạt động đổi tiền lẻ hưởng phí chênh lệch trong khuôn viên di tích và lễ hội. Các sở, ngành, quận, huyện và cơ quan, tổ chức phải chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị không sử dụng thời gian làm việc, phương tiện xe công đi lễ hội, trừ trường hợp được phân công thực thi công vụ…

Đ.Thắng