Bao gồm: Trống đồng Hữu Chung (văn hóa Đông Sơn); Chuông Thanh Mai (niên đại năm 798); 82 bia Tiến sĩ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội (niên đại 1484 - 1780); Bia "Khôn Nguyên Chí Đức Chi Bi" (niên đại thế kỷ XV); Bia Thủy Môn Đình (niên đại năm 1670); Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay chùa Đào Xuyên (niên đại thế kỷ XVI); Bộ tượng Di Đà Tam Tôn chùa Thầy (niên đại đầu thế kỷ XVII); Tượng Phật giáo thời Tây Sơn chùa Tây Phương (niên đại cuối thế kỷ XVIII); Ekamukhalinga/Linga có một đầu thần Siva (niên đại đầu thế kỷ VIII); Lan can thành bậc (niên đại đầu thế kỷ XII); Máy bay Mic 21 số hiệu 4324 (hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước); Bản đồ Quyết tâm chiến dịch Hồ Chí Minh.

Nam Phương