Điện Kính Thiên là chính điện của Hoàng thành Thăng Long vào các triều đại Lê, Mạc, Lê Trung Hưng và là nơi nhà vua cử hành nghi lễ đại triều và các nghi lễ quốc gia quan trọng. Năm 1886, điện Kính Thiên bị phá hủy hiện chỉ còn di tích thềm bậc và nền điện trong khu thành cổ Hà Nội ngày nay.

Đôi rồng chầu trước điện Kính Thiên .

Đề án này do Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội lập, đồng thời là chủ đầu tư, giới hạn vào các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn và các triều đại có liên quan làm cơ sở đối sánh, trong đó tập trung nghiên cứu vào triều Lê (thời Lê Trung Hưng); giới hạn địa lý của Kinh thành, Hoàng Thành, Cấm thành Thăng Long qua các triều đại lịch sử; không gian điện Kính Thiên gồm các bộ phận kiến trúc chính là cửa Đoan Môn, sân Đan Trì, Chính điện Kính Thiên, tường hành cung, Hậu Lâu và các công trình phụ trợ khác trong đó quan trọng nhất là Tòa Chính điện Kính Thiên.

Dạ Miên