Nội dung hợp tác bao gồm các lĩnh vực: Nghiên cứu, khai quật khảo cổ học tại di tích Cố đô Huế; tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề; nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp kỹ thuật bảo tồn, bảo quản di tích, di vật; trao đổi thông tin tư liệu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm; tổ chức trưng bày triển lãm...

Được biết, đây là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ký kết hợp tác với một đơn vị trong nước.

A.Khoa