Ngày 4/12, một khóa tập huấn cho 24 học viên là những nhân viên làm việc trong chương trình này đã được tổ chức, nhằm nâng cao hiểu biết và trình độ về phương pháp bảo tồn các di tích bằng ngói, gạch và vôi vữa truyền thống

H.C.