Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI có 369 đại biểu ưu tú đại diện gần 63.000 đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

Khẩu hiệu của Đại hội: “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đại hội có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020;
 
Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015;
 
Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/10).
ANTV