Phiên họp đã nghe đại diện TAND và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao trình bày tóm tắt Tờ trình Đề án: “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho TAND theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị”; “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho ngành kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”.

Bà Lê Thị Thu Ba, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương nêu ý kiến của Ban Chỉ đạo về hai Đề án trên. Về định mức làm cơ sở lập dự toán hàng năm, Thường trực Ban Chỉ đạo đồng ý với đề nghị: Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định định mức chi hoạt động thường xuyên, chi đặc thù, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc chủ yếu, xây dựng trụ sở cho TAND và VKSND làm cơ sở để lập dự toán hàng năm đề nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định phân bổ ngân sách.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chứng kiến lễ ký kết phối hợp thông tin tuyên truyền trong phiên họp 21 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Về mô hình quản lý ngân sách, Ban cán sự Đảng TAND Tối cao đề xuất giữ nguyên mô hình quản lý ngân sách như hiện nay vì cho rằng việc thực hiện 2 cấp quản lý mà Quốc hội phân bổ kinh phí cho TAND các cấp là không phù hợp với Luật ngân sách Nhà nước. Ban cán sự Đảng VKSND Tối cao nêu 2 phương án là, Phương án 1: giữ nguyên mô hình quản lý ngân sách và quy trình lập dự toán, phân bổ, giao dự toán như hiện nay (tổ chức 3 cấp dự toán, VKSND cấp huyện là đơn vị dự toán cấp III, VKSND cấp tỉnh là đơn vị dự toán cấp II, VKSND Tối cao là đơn vị dự toán cấp I). Phương án 2 thực hiện 2 cấp ngân sách (VKSND Tối cao là đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị còn lại trực tiếp sử dụng ngân sách là đơn vị dự toán cấp II).

Thường trực Ban chỉ đạo không đồng ý với đề xuất về việc giữ nguyên mô hình quản lý ngân sách 3 cấp như hiện nay. Việc đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách là một chủ trương quan trọng của Chiến lược cải cách tư pháp đã được quy định rõ trong Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW không điều chỉnh nội dung này.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Nội dung và sự cần thiết phải đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định định mức chi, định mức trang thiết bị… để làm cơ sở cho việc xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của các TAND và VKSNS; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện đổi mới mô hình quản lý ngân sách theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị các thành viên trong Ban chỉ đạo rà soát lại những vấn đề chưa đồng thuận, thận trọng nghiên cứu để đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhưng không làm thay đổi Bộ luật đang có hiệu lực.

Việt Hà