Theo đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, sự ổn định chính trị với nền tảng an dân thực sự là cơ sở quan trọng để TP Hồ Chí Minh dám nghĩ, dám làm, đi đầu “cùng cả nước, vì cả nước” thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nâng cao vai trò của thành phố với cả nước và với các thành phố lớn trong khu vực và trên thế giới.

Hiện nay, TP Hồ Chí Minh đóng góp 21% GDP, 20% kim ngạch xuất khẩu, 33% tổng thu ngân sách quốc gia; là một trong những địa phương thu hút vốn FDI lớn với 39 tỷ USD. Vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố đối với khu vực và cả nước ngày càng được khẳng định. Đến nay mức sống dân cư được nâng lên đáng kể. Năm 2014, GDP bình quân đầu người thành phố đạt 5.131 USD/người/năm; cuối năm 2015, GDP bình quân đầu người ước đạt 5.538 USD/người/năm, vượt chỉ tiêu Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ IX đề ra (4.800 USD/người/năm); tăng gấp nhiều lần so với năm 2000 là 1.011 USD, năm 1976 là 360 USD.

Trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cũng xác định: Thành phố phải tăng cường năng lực cạnh tranh, phải đi trước và có trách nhiệm về đích trước, phải hết sức chủ động phát huy nhân tố nội lực để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015. Qua đó tạo tiền đề, nền tảng mới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu cho giai đoạn 2015-2020, Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ thành phố và Đại hội XII của Đảng.

Thiết thực kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Mỗi cán bộ, đảng viên cũng như mỗi công dân của TP Hồ Chí Minh nguyện ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố thân yêu, trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Với những thế và lực sẵn có, cùng với truyền thống năng động, sáng tạo của lãnh đạo và người dân thành phố, TP Hồ Chí Minh đang vững bước hướng về phía trước, cùng với cả nước thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Hồng Hoa