Theo ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, năm 2014, tình hình KT-XH toàn vùng tiếp tục ổn định, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ. Lãi suất huy động của ngân hàng giảm, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; giá cả được quản lý, kiểm soát tốt.

BCĐ Tây Nam Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và chủ động giải quyết những vấn đề đột xuất của vùng. như: Đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chủ trương của Đảng và Nhà nước; chủ động nắm tình hình, góp ý và chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn cho các tỉnh, thành trong vùng; phối hợp chặt chẽ và định kỳ tổ chức giao ban QP-AN; tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và tích cực tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao... Góp phần thúc đẩy phát triển KT-VH-XH, giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH toàn vùng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, vùng ĐBSCL vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt so với kế hoạch, nhiều mặt hàng nông sản chủ lực thiếu bền vững trong sản xuất; sự liên kết giữa các địa phương chưa chặt chẽ và đi vào chiều sâu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị trong năm 2015, các tỉnh, thành phố trong vùng phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành TW tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH của vùng và mỗi địa phương. Trong đó tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là đòi hỏi cấp bách với vùng nông nghiệp rộng lớn này.

“Để làm được thì phải triển khai liên kết nông dân với nông dân, nông dân với HTX, nông dân với doanh nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để vừa thúc đẩy tăng giá trị và tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Văn Đức