Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, thị xã Sơn Tây cần dựa trên quy hoạch để khoanh vùng bảo vệ, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi gắn với hình thành những vùng sản xuất chuyên canh, có tính liên kết với các địa phương khác; tiếp tục tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, mở rộng các loại hình dịch vụ, du lịch…

K.H.