Nội dung điều 69 trong chương IV - Bảo vệ Tổ quốc của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã ghi: “Điều 69: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân.

Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do luật định”.

Nội dung Điều 69 trong chương IV – Bảo vệ Tổ quốc của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày như trên về cơ bản là đúng và khá rõ. Nội dung cơ bản của điều 69 này đã làm rõ được ba vấn đề chủ yếu mà những vấn đề này đã, đang được thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa chứng minh là đúng đắn, hợp quy luật, đó là: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân; Nhà nước ta là người giữ vai trò xây dựng, củng cố, tăng cường và phát triển nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đồng thời Nhà nước ta cũng là người thực hiện và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; mọi cơ quan, tổ chức và công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, với những nội dung đã được trình bày ở Điều 69 nói trên thì vẫn còn thiếu một nội dung hết sức cơ bản, quan trọng và cần thiết đó là: chưa đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, sẽ là thiếu sót, chưa khoa học, thậm chí còn là sai lầm, khuyết điểm nếu không đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua, kể từ khi Đảng ta ra đời ngày 3/2/1930 cho tới nay đã chứng minh rằng, mọi kết quả, thành tựu, thắng lợi giành được trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta nói chung, trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói riêng đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh quốc gia được thể hiện nổi bật ở chỗ: Đảng đề ra đường lối chiến lược, sách lược bảo vệ Tổ quốc, đường lối thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; Đảng là người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân - những lực lượng làm nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia; Đảng còn là người chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp họ có phẩm chất, năng lực, trí tuệ, bản lĩnh để có đủ điều kiện bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đảng còn là người tổ chức, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và giữ vững an ninh quốc gia.

Vì vậy, có thể khẳng định rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một trong những nhân tố hết sức cơ bản, chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia trong những năm trước đây, hiện nay, cũng như trong thời gian tới; nhất là đối với thời kỳ nước ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đưa đất nước tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội.

Vì vậy, nội dung Điều 69 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 cần đưa thêm vào nội dung “vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Mặt khác, nội dung Điều 69 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày cũng chưa được thật chặt chẽ, đầy đủ, nhất là chưa thấy được vai trò của yếu tố thời đại trong bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Vì vậy, nội dung Điều 69 trong chương IV – Bảo vệ Tổ quốc của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nên trình bày lại như sau cho đúng hơn, chặt chẽ hơn và đầy đủ hơn, đó là:

“Điều 69:

1. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với việc củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, trong đó lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; kết hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước với sức mạnh của thời đại để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

3. Mọi cơ quan, tổ chức và công dân phải thường xuyên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do luật định”

N.V.V.