Triển lãm do Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Học viện Báo chí Tuyên truyền phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 45 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2014).

Triển lãm giới thiệu đến công chúng gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật với 2 nội dung chính: Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Triển lãm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động văn hóa thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy những thành quả đã đạt được để “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đồng thời tiếp tục thực hiện điều mong muốn cuối cùng của Người là “xây dựng một nước Việt Nam hòa

bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh từ ngày 29/8 đến ngày 29/10

Hải Châu