Việc này sẽ được tiến hành trên phạm vi toàn quốc, ở tất cả các lĩnh vực và các cấp, nhằm loại bỏ các quy định, VBQPPL trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp.

Bộ Tư pháp mong muốn qua công tác rà soát, sẽ phát hiện những lĩnh vực cần phải điều chỉnh, nhưng chưa có văn bản quy định để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời, pháp điển hóa văn bản ở một số lĩnh vực, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Đợt rà soát sẽ làm theo từng đợt, từ các VBQPPL của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, đến các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, rồi đến văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…

Tại các địa phương, sau khi tiến hành rà soát, xử lý các VBQPPL của HĐND, UBND cấp tỉnh sẽ làm đến cấp huyện và cấp xã

Dạ Miên