Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh - Thường trực Ban Bí thư khẳng định Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị Khóa 8 thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với các hội quần chúng, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội với các hội quần chúng, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Cơ sở thực tiễn và kinh nghiệm triển khai Chỉ thị 42 sẽ là cơ sở để Đảng tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đối với các hội quần chúng; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của hội trong các mặt đời sống

Thân Lai