Chiều 30/12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 đã hoàn thành chương trình đề ra sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, thảo luận dân chủ và đầy trách nhiệm.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và tổng kết Hội nghị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Ngành Tuyên giáo cần triển khai đồng bộ hoạt động của các lực lượng làm công tác tuyên giáo, bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2015, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ 5 năm (2011 - 2015).

Công tác tuyên giáo tập trung cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta; phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tôn vinh các giá trị văn hóa và đạo đức, những tấm gương người tốt, việc tốt, nâng cao đạo đức xã hội, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2015 là tập trung chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tạo không khí phấn chấn, đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng, toàn xã hội, góp phần vào việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng.
PV (theo TTXVN)