Tại Hội nghị, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư đã báo cáo một số công tác trọng tâm trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị từ đầu năm đến nay nêu rõ: Thời gian qua, các địa phương, bộ, ngành trên cả nước đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Ở nhiều địa phương, bộ, ngành, cơ quan đơn vị đã xuất hiện những cách làm mới sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhiều điển hình tiên tiến gắn với các phong trào quần chúng ở cơ sở. Hầu hết cán bộ, đảng viên và nhân dân đã thấy rõ hơn việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa thiết thực với bản thân, gia đình của mỗi người và cho quê hương, đất nước; đồng thời, là dịp tốt để nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc giữ gìn đạo đức, lối sống của xã hội. 

Những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, như: “Trung với nước, hiếu với dân”, “Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình”; “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; “Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”..., được cả xã hội khẳng định, coi đó là lý tưởng, khát vọng và là những phẩm chất đạo đức tiêu biểu mà con người Việt Nam phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn tới…

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh khẳng định: Việc tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã gắn bó chặt chẽ hơn với các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và với các phong trào thi đua ở các địa phương, đơn vị.

Nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ khóa XI và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết càng có ý nghĩa to lớn.

Những kết quả và ảnh hưởng tích cực của việc thực hiện Chỉ thị 03 đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt hoạt động khác của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân đã củng cố niềm tin vào chủ trương tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung này thành công việc thường xuyên, trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Hưng Việt