Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn những đóng góp của Anh hùng Lao động, Giáo sư Vũ Khiêu đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đồng thời bày tỏ lòng khâm phục về sức lao động sáng tạo không ngừng nghỉ của Giáo sư Vũ Khiêu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc Giáo sư trường thọ và tiếp tục cống hiến trí tuệ cho đất nước, cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước và của Thủ tướng Chính phủ, Giáo sư Vũ Khiêu bày tỏ tin tưởng sâu sắc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, đất nước sẽ tiếp tục giành được những thành quả to lớn trong sự nghiệp đổi mới và vững bước tiến lên trên con đường hội nhập.

Giáo sư Vũ Khiêu cũng bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp tục tin tưởng và quan tâm đội ngũ trí thức, phát huy hơn nữa vai trò cũng như sự đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mừng thọ Anh hùng Lao động Vũ Khiêu.

Giáo sư- Anh hùng Lao động Vũ Khiêu sinh ra tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một vùng đất có bề dầy truyền thống văn hiến và cách mạng. Giáo sư là cũng là người xây dựng, tổ chức bộ phận Mỹ học đầu tiên ở Việt Nam, là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam. 

Là người có kiến thức sâu rộng, uyên thâm, Giáo sư Vũ Khiêu đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nhều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội; tiêu biểu là công trình khoa học “Bàn về văn hiến Việt Nam” có giá trị lớn, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam.

Vinh danh những đóng góp của Giáo sư đối với đất nước, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Giáo sư Vũ Khiêu nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu (năm 1996), Anh hùng Lao động (năm 2000)

V.H.