Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) được tổ chức trang trọng, có ý nghĩa sâu sắc tại các địa phương trên cả nước, lễ kỷ niệm và chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành được tổ chức trọng thể sáng ngày 2/9/2015 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công tốt đẹp, là động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ tận tình và phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, TP Hà Nội, nơi tổ chức các hoạt động chính của lễ kỷ niệm và các tỉnh, thành trong cả nước, sự quan tâm ủng hộ to lớn của bạn bè quốc tế; nỗ lực và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các lực lượng tham gia diễu hành quần chúng, các cơ quan thông tấn báo chí, sự quan tâm cổ vũ của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng bào cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài… đã góp phần vào việc tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).

Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015