Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc chuẩn bị kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII.

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc chuẩn bị về mọi mặt cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XII. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoan nghênh sự chủ động, khẩn trương tích cực chuẩn bị của các cơ quan, tổ chức hữu quan, đồng thời đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần cải tiến về: cách thức tiến hành phiên họp tại hội trường, việc chia tổ và thảo luận ở tổ; phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn; việc gửi tài liệu kỳ họp tới các vị đại biểu Quốc hội và các công việc bảo đảm khác.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát các nội dung và hoàn thiện công tác phục vụ để kỳ họp diễn ra đúng tiến độ, mục đích, yêu cầu và hoàn thành tốt đẹp chương trình đề ra.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2009.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với báo cáo của Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội và cho rằng: Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nhất trí và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; sự chỉ đạo, điều hành năng động, quyết liệt của Chính phủ; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong năm 2009 được nêu trong báo cáo và nhấn mạnh: trên cơ sở các cân đối lớn của nền kinh tế, Chính phủ cần tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách nhằm kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để huy động các nguồn vốn thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy tổ chức và điều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp tới.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các dự án, Tờ trình dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 sắp tới. Đó là: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở; Luật đăng ký bất động sản; Luật đăng ký giao dịch bảo đảm; Luật cán bộ, công chức; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009; Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2009; các báo cáo công tác năm 2008 của Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2008; các báo cáo công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2008; các báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đề án thực hiện thí điểm việc không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung trình Quốc hội. Riêng về Dự án Luật đăng ký bất động sản, Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh và trình Quốc hội tại một kỳ họp sau.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về cơ chế khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với các ngành thuế, kho bạc nhà nước và hải quan

TTX