Như Báo CAND đã có loạt bài phản ánh về việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS, trong đó nêu một bất cập là với quy trình này, sẽ có người dù đạt được tiêu chuẩn chức danh GS, PGS nhưng chưa chắc đã được bổ nhiệm, và họ không được gọi là GS, PGS.

Ngày 11/1, Bộ GD & ĐT đã có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học thông báo về quy trình bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Bộ yêu cầu, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học xác định nhu cầu bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở các ngành, chuyên ngành của đơn vị mình, thông báo công khai số lượng cần bổ nhiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại cơ sở.

Ứng viên có nguyện vọng được xét bổ nhiệm chức danh cần nộp hồ sơ theo yêu cầu của cơ sở đó, trong đó cần đề xuất rõ nghĩa vụ và quyền lợi khi bổ nhiệm.

Điều kiện để đăng ký xét bổ nhiệm: Ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được xem như đủ điều kiện tối thiểu để cơ sở giáo dục đại học xét bổ nhiệm. Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu về việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, cơ sở giáo dục đại học có thể thêm các điều kiện cần thiết khác đối với ứng viên, nhưng không được thấp hơn hoặc trái với quy định nhà nước.

Đối với các ứng viên đã được bổ nhiệm ở nước ngoài, cần có quyết định của người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài hoặc cấp có thẩm quyền ở nước ngoài cấp.

Các đơn vị gửi hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh về Bộ trước ngày 5/2. Đơn vị nào không gửi hồ sơ trước thời hạn này coi như không có nhu cầu bổ nhiệm chức danh

Thu Phương