Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Nếu như trước đây, chống tham nhũng được cho là trách nhiệm của mỗi quốc gia, thì nay chống tham nhũng đã trở thành mối quan tâm chung của cả cộng đồng quốc tế, cùng nhau hợp tác để bổ sung và hỗ trợ cho các nỗ lực của từng quốc gia. Các thỏa thuận quốc tế về chống tham nhũng đã giúp tăng cường các cam kết chính trị chống tham nhũng, xác định những chuẩn mực và thông lệ quốc tế căn bản giải quyết vấn nạn này. Việt Nam là thành viên tích cực tham gia quá trình xây dựng Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng, là một trong những nước đầu tiên ký Công ước và đến năm 2009, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Công ước này. Công ước đòi hỏi có một số cơ quan chuyên trách và đội ngũ cán bộ đấu tranh chống tham nhũng trong mỗi quốc gia thành viên.

Các đại biểu cân nhắc các mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng tại hội thảo.

Ông Nguyễn Doãn Khánh đề nghị: Từ những điều kiện phân tích như trên dưới giác độ cá nhân, quan điểm khoa học và thực tiễn đề nghị các đại biểu đối chiếu với thực tế của Việt Nam để có đánh giá đề xuất Việt Nam đã hội đủ các yếu tố để thành lập cơ quan phòng chống tham nhũng độc lập chưa và trong trường hợp thành lập thì lựa chọn các mô hình và đặt đầu mối cơ quan trực thuộc như thế nào cho hợp lí.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới thiệu khái quát những nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế về tính độc lập của cơ quan chống tham nhũng; Báo cáo tổng thuật về phân tích các mô hình cơ quan chống tham nhũng trên thế giới.

Các chuyên gia quốc tế trình bày mô hình các tổ chức các cơ quan độc lập chống tham nhũng được đánh giá hoạt động hiệu quả cao tại Philippines và Singapore

M.Đ.