Chương trình nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật và nhận thức của toàn dân tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ, tai nạn, sự cố, từng bước kiềm chế số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Nhiệm vụ, giải pháp đầu tiên của Chương trình là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thứ hai là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ Công an chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng các tin bài, phóng sự hướng dẫn người dân biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn khi có sự cố, tai nạn, cháy, nổ xảy ra; biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phê phán công khai các hành vi thiếu trách nhiệm, các vi phạm nghiêm trọng về phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng để giáo dục phòng ngừa chung…

Các Bộ, ngành, cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

V.H.