Các sở, ngành tích cực triển khai ứng dụng quản lý văn bản và hồ sơ công việc đảm bảo kết nối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của TP...

Tại Công văn số 5924/UBND-THCB, Sở GD&ĐT được biểu dương là cơ quan đi đầu trong việc áp dụng hình thức họp trực tuyến nhưng lại là 1 trong số 10 cơ quan của Hà Nội chưa đạt yêu cầu triển khai ứng dụng gửi nhận văn bản điện tử. 28 đơn vị khác bị phê bình do chưa đăng ký cấp đủ hòm thư điện tử cho 100% viên chức trên hệ thống thư điện tử TP

C.L.