Liên quan nội dung thảo luận, góp ý kiến các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đề nghị nên lấy ý kiến tại đoàn và tổng hợp ý kiến gửi đoàn thư ký kỳ họp. Sau khi có ý kiến từ các đoàn, đoàn thư ký tổng hợp và chọn các vấn đề để thảo luận tại tổ để có được những ý kiến đóng góp sâu sắc.

Theo Văn phòng Quốc hội, Chính phủ đã đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung trình Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, do đó có thể tiến hành thảo luận kết hợp với các văn kiện trình Đại hội Đảng.

Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng thư ký Quốc hội, phê chuẩn Phó Chủ tịch và uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia và quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

M.Đ.