Dự thảo Nghị quyết có 7 điều, cụ thể như sau:

Điều 1

Giao Chính phủ thực hiện thí điểm việc cấp thị thực cho người nước ngoài đang ở nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam qua hệ thống giao dịch điện tử.

Điều 2

Thị thực điện tử là thị thực được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử. Thị thực điện tử có giá trị một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đọc tờ trình dự thảo Nghị quyết trước Quốc hội chiều 9-11

Điều 3

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 4

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ và không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

.

Điều 5

Người nước ngoài nộp phí cấp thị thực điện tử khi đề nghị cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực điện tử không được hoàn trả trong trường hợp không được cấp.

Điều 6

Chính phủ quy định trình tự, thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Điều 7

1. Thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày 01/01/2017. Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết này sau khi kết thúc thời hạn thí điểm để Quốc hội xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực không phải là thị thực điện tử thực hiện theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt trình bày báo cáo thẩm tra đối với dự thảo Nghị quyết và tờ trình này.

Theo lịch dự kiến, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết này vào ngày 17-11 và sẽ bỏ phiếu thông qua vào ngày 22-11 tới. 


Vũ Hân