Tại phiên họp, đại diện Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã lần lượt trình bày báo cáo tóm tắt 2 đề án nêu trên.

Trong đề án Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho Tòa án nhân dân theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ những đổi mới về thẩm quyền quyết định các chế độ; tăng thẩm quyền quyết định cho các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc điều chỉnh ngân sách được giao giữa các khoản kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ; đổi mới về nguồn kinh phí; đổi mới về giao kinh phí dự phòng trong năm.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Đề án “Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho Viện Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp” đã đề xuất một số giải pháp là đổi mới thẩm quyền quyết định cơ chế phân bổ vốn đầu tư, định mức chi thường xuyên, định mức chi hoạt động đặc thù và định mức một số trang thiết bị, phương tiện làm việc; phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách; đổi mới thẩm quyền điều hành dự toán ngân sách trong năm; đổi mới về thẩm quyền trình dự toán ngân sách và các cấp ngân sách trong ngành kiểm sát nhân dân.

Tại phiên họp, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và các đại biểu đã phát biểu ý kiến thảo luận liên quan đến 2 đề án nêu trên. Phần lớn ý kiến đều tán thành việc xây dựng 2 đề án là công phu, phù hợp với thực tiễn, đảm bảo bám sát các quy định mới, nguyên tắc về ngân sách.

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần làm rõ, cân nhắc thêm như chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ đặc thù cho cán bộ, công chức ngành Tòa án nhân dân; đề xuất tăng thẩm quyền cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao được chủ động điều chỉnh vốn đầu tư giữa các dự án đầu tư thuộc danh mục đầu tư trong năm…

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, việc xây dựng các đề án nêu trên cần phải tuân thủ Hiến pháp 2013, các luật đã được Quốc hội thông qua và tinh thần của Nghị quyết số 49-NQ/TW. 

Nguyễn Hưng